Начало

„Една от причините увреждането да се възприема като твърде специализиран проблем е митът, че броят на хората с увреждания е незначителен и че увреждането ги прави твърде различни и зависими от специфични грижи. Този мит възниква поради факта, че повечето хора с увреждания са невидими.”

Алисън Харис и Сю Енфийлд
(Увреждане, равенство и права на човека, 2003)

Уважаеми колеги и партньори,

Каним ви за участие в Е-платформа за застъпничество и включваща заетост. Платформата е отворено пространство за споделяне, дискусия и изготвяне на нормативни предложения в подкрепа на труда на хората с увреждания на пазара на труда.

Според Световната здравна организация, над един милиард души по света – което е 15% от човечеството – живеят с увреждане. Този процент е по-висок в държавите с по-слабо икономическо развитие, но и в останалите държави броят често е занижен поради липсата на точни данни.
Където и да живее човекът с увреждане, той най-често принадлежи към групата на хората в крайна бедност и неравностойно положение. Защо? Защото хората с увреждания най-трудно реализират основните права на човека – правото на образование, правото на труд и правото на независим живот в общността.
Реализацията на права зависи от всички нас – личности, екипи, работодатели, вземащи решения, правещи политики. Ние живеем и работим заедно. Ние се застъпваме за човек или ценност. Ние поставяме границите. Ние търсим решенията.

Предлагаме ви да споделяме опит и заедно да търсим решения за необходимите условия и включваща среда, в която повече хора с увреждания да намерят работа, да работят успешно и да се развиват професионално – днес и утре, в нашия екип и в екипа на партньорите ни. И по-нататък, и сред повече организации.

Е-платформата ще ни помогне в съвместната работа чрез своите рубрики: Застъпничество за включваща заетост, Добри практики, Е-библиотека, Събития.
Изпращайте мнения и материали, които ще бъдат публикувани от Координатор е-платформа в подходящата рубрика, за да привлекат съмишленици и да въздействат позитивно върху заинтересованите – хора с увреждания, НПО, работодатели, публична администрация, вземащи решения.

Вярваме, че всяка публикация – лична история, мнение или конкретно предложение, ще допринесе за разбирането за заетостта не като форма на благотворителност и закрила на отделния човек, а като цел на развитието и като условие за качеството на живот на всички нас.

Пишете на ел. поща: [email protected]
Координатор е-платформа: Александър Велков

Да работим заедно!

* Релевантните документи във всяка секция от платформата се качват едновременно и в word  и в pdf формат, когато е възможно. Възприели сме тази практика като отговор на трудностите, които изпитват хора със зрителни увреждания при разчитането на документи в pdf формат, поради естеството на използваните от тях четящи програми.

Е-платформата е разработена по проект „Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост“, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg